Terapia pedagogiczna

Dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się potrzebują specjalistycznej pomocy, aby móc  lepiej funkcjonować zarówno w środowisku  szkolnym jak i domowo- społecznym. Każde dziecko z opinią o dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii wymaga odpowiedniej terapii – terapii pedagogicznej.

Kiedy stosuje się terapię i u kogo?

  • jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce czytania i pisania
  • nie radzi sobie w sytuacjach trudnych
  • spadła jego samoocena
  • zaczyna przejawiać problemy w kontaktach interpersonalnych
  • ma problem z koncentracją uwagi
  • straciło motywację do nauki

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę, który współpracuje z dzieckiem oraz jego rodzicem. Mają one charakter indywidualny i dostosowane są do potrzeb dziecka. Podczas zajęć stosowane są urozmaicone  formy i metody pracy, a także pokrewne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności szkolnych: elementy arteterapii, Kinezjologii Edukacyjnej
P. Dennisona, elementy Integracji Sensorycznej oraz terapii ręki.