Terapia logopedyczna

Stosowana jest w celu usprawnienia funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia logopedyczna ma na celu korygowanie zaburzeń mowy, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego.

Główne wskazania terapii:

  • autyzm,
  • jąkanie,
  • wady wymowy,
  • niedosłuch,
  • dziecięce porażenie mózgowe,
  • rozszczep wargi i podniebienia,
  • niewłaściwy rozwój mowy,
  • problemy dysgraficzne,
  • dyslektyczne i z dyskalkulią.